เกี่ยวกับเรา

บริษัท เกิดทอง ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิดิบุลคล ตามประมวลแพ่งและพาณิซย์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2635 แค่เดิม บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เอ็นต้า กรีนเน็ส จำากัด ใด้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เกิดทอง ซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ถึงปัจจุบัน บริษัท เกิดทอง ชัพพลาย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2333 โดยเริ่มคำเนินธุรถึจจากการผลิตและจัดจำหน่ายตู้

คอนโทรลไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ ได้แก่ ตู้MDB ตู้มิเตอร์ ตู้ไหลดเซ็นเดอร์ รางวายเวย์ ตัวแทนจำหน่ายเบรกเกอร์จากแบรนค์ชั้นนำ วัสดุประกอบอุปกรณ์ที่ใช้ตรงตามมาตรฐานการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และได้ขายขอบเขตการจัดจำหน่ายของบริษัทฯไปสู่ตัวแทนจำหน่ายตู้คอนๆเมอร์จากแบนรด์ชั้นนำ เพื่อการ ใช้งานระบบที่กี่ยวกับไฟใช้งานภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย โรงงาน ฯลฯ สำหรับงานผู้รับเหมาก่อสร้างและงานทั่วไป โดยจัดจำหน่ายและให้บริการค้านการความต้องการของลูกค้าให้ใด้มากที่สุด

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมตู้คอนโทรลไฟฟ้า

รับออกแบบ – ผลิตตู้คอนโทรล ตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้า (Main Distribution Board) MDB ตามความต้องการของลูกค้า ออกแบบ เสนอราคา งานตู้ระบบไฟฟ้าทุกประเภท ด้วยผลงานที่ตรงตามมาตรฐาน ทีมงานช่างที่ได้มาตรฐานและมีประสบการณ์มามากกว่า30ปี